در این بخش به معرفی نمونه کار های تیم ایران سئویار 

در زمینه اینستاگرام مارکتینگ می پردازیم 

نمونه کارهای اینستاگرام مارکتینگ در حوزه پزشکی

اینستاگرام دکتر مرعشی زاده

اینستاگرام دکتر مرعشی زاده

اینستاگرام دکتر مرعشی زاده

اینستاگرام ایران اِمبو

اینستاگرام ایران اِمبو

اینستاگرام دکتر تقوی